SESJE RADY MIEJSKIEJ
W OSTRÓDZIE

AKTUALNOŚCI

KOMISJA

RADNI RADY MIEJSKIEJ
W OSTRÓDZIE

Start / Sesje Gminy / XXV Sesja Rady Gminy

XXV Sesja Rady Gminy

Sesje Gminy - 8 lipca 2020

XXV Sesja Rady Gminy Wiejskiej Ostróda – 30.06.2020 r.
Planowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie protokołu z obrad XXIV Sesji Rady Gminy.

3. Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami.

4. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy Ostróda za rok 2019:
W tym punkcie:
1) debata nad raportem o stanie gminy Ostróda:
– głosy radnych;
– głosy mieszkańców,
2) głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Ostróda wotum zaufania.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2019 r. oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Ostróda absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2019 r.
W tym punkcie:
1) wystąpienie Wójta Gminy Ostróda :
-przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2019 rok, sprawozdania finansowego gminy za 2019 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego,
2) zapoznanie się z opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie o przedłożonym przez Wójta Gminy sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego,
3) dyskusja nad sprawozdaniami,
-głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2019 rok,
4) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Ostróda z tytułu wykonania budżetu gminy za 2019 rok,
5) zapoznanie się z opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie
o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Ostróda z tytułu wykonania budżetu gminy za 2019 rok,
6) dyskusja,
7) głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Ostróda absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2019 rok.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostróda na lata 2020 – 2032.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Ostróda na 2020 rok.

8. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorsko-budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działek położonych w obrębie Mała Ruś, miejscowości Wałdowo, gmina Ostróda.

10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda dla obszaru działek położonych w obrębie Mała Ruś, miejscowości Wałdowo, gmina Ostróda.

11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w obrębie Mała Ruś, miejscowości Warlity Wielkie, gmina Ostróda.

12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w obrębie Mała Ruś, miejscowości Ruś Mała, gmina Ostróda.

13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 42/6, 42/7 i 42/8 położonych w obrębie Lubajny oraz działek nr 147 i 148 położonych w obrębie Zwierzewo, gmina Ostróda.

14. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.

15. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.

16. Wolne wnioski i informacje.

17. Zamknięcie obrad sesji Rady Gminy Ostróda.

Załączniki

Zawiadomienie o sesji: pobierz

Nagranie posiedzenia: pobierz

UDOSTĘPNIJ WPIS:

POZOSTAŁE

DOŁĄCZ DO MNIE
NA FACEBOOKU

Obywatelski patrol fanpage

Sprawdź więcej