SESJE RADY MIEJSKIEJ
W OSTRÓDZIE

AKTUALNOŚCI

KOMISJA

RADNI RADY MIEJSKIEJ
W OSTRÓDZIE

Start / Sesje Powiatu / XV Sesja Rady Powiatu

XV Sesja Rady Powiatu

Sesje Powiatu - 8 lipca 2020

XV Sesja Rady Powiatu w Ostródzie – 30.06.2020 r.

Porządek obrad:

 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu wotum zaufania.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego za 2019 rok.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu absolutorium za 2019 rok z tytułu wykonania budżetu.
 5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Ostródzkiego na lata 2020-2033.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2020 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia zakazów używania jednostek pływających o napędzie spalinowym na jeziorach Powiatu Ostródzkiego.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i szkół specjalnych prowadzonych przez Powiat Ostródzki i inne organy prowadzące.
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli szkół oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą ulg w spłacie należności cywilnoprawnych, przysługujących Powiatowi Ostródzkiemu lub jego jednostkom organizacyjnym, przypadających za okres stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii z powodu COVID-19.
 13. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu między sesjami i z realizacji uchwał Rady.
 14. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 15. Sprawy różne

XV Sesja Rady Powiatu odbędzie się 30 czerwca 2020 r. o godz. 1100 w sali nr 112 w Centrum Użyteczności Publicznej w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 9.

Załączniki

UDOSTĘPNIJ WPIS:

POZOSTAŁE

DOŁĄCZ DO MNIE
NA FACEBOOKU

Obywatelski patrol fanpage

Sprawdź więcej