SESJE RADY MIEJSKIEJ
W OSTRÓDZIE

AKTUALNOŚCI

KOMISJA

RADNI RADY MIEJSKIEJ
W OSTRÓDZIE

Start / Komisje Miasta / Komisja pomocy społecznej ds. osób niepełnosprawnych, ds. rodziny i zdrowia

Komisja pomocy społecznej ds. osób niepełnosprawnych, ds. rodziny i zdrowia

Komisje Miasta - 7 lipca 2020

KOMISJA POMOCY SPOŁECZNEJ DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, DS. RODZINY I ZDROWIA:

Skład:


1. Skaskiewicz Marek - Przewodniczący więcej

2. Bera Tadeusz więcej

3. Bojarowski Mariusz więcej

4. Potorski Leszek więcej

Opis zakresu działania komisji:

POSIEDZENIA

Porządek obrad:

 1. Godz. 10.00: 1.Omówienie porządku obrad XXX sesji Rady Miejskiej w Ostródzie, zaplanowanej na dzień 25.06.2020 r. na godz. 9.30.
 2. Godz. 11.00 1.Problemy i przyczyny wykluczenia osób z niepełnosprawnościami w kontekście barier w dostępności przestrzeni publicznej, obiektów, wydarzeń, usług w tym cyfrowych. Opracowanie i wdrożenie strategii działań – standardów – na rzecz likwidacji barier.
 3. Sprawy różne.

Załączniki:

Porządek obrad:

 1. Godz. 13:00 1. Omówienie porządku obrad XXIX sesji Rady Miejskiej w Ostródzie, zaplanowanej na dzień 9.06.2020 r. na godz. 10.00.
 2. Godz. 13.30 2.Działalność Zespołu Interdyscyplinarnego – PROCEDURA NIEBIESKIEJ KARTY w ujęciu realizacji zapisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Skala problemu i możliwości wsparcia rodziny, gdzie występuje przemoc.
 3. Sprawy różne.

Porządek obrad:

1. Działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie.
2. Sprawy różne.

Porządek obrad:

 1. 12:30 – Omówienie porządku obrad XXVIII sesji Rady Miejskiej w Ostródzie, planowanej na dzień 20 maja 2020 r.
 2. 13:30 – Ostródzka Karta Dużej Rodziny – realizacja programu przez Gminę Miejską Ostróda; Program Rodzina Plus – realizacja programu przez Gminę Miejską Ostróda; Program Senior Plus – realizacja programu przez Gminę Miejską Ostróda; Przygotowanie realizacji dorocznych obchodów XXII Warmińsko – Mazurskich Dni Rodziny w Gminie Miejskiej Ostróda; Sprawy różne.

Załączniki:

Porządek obrad:

 1. 12:30 Omówienie porządku obrad XXVI sesji Rady Miejskiej w Ostródzie, planowanej na dzień 27.02.2020 r. na godz. 9.30.
 2. 13:00 1.Przestrzeganie ustaw o: wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz o przeciwdziałaniu narkomanii. Analiza działań (programów) i przeprowadzonych kontroli przez Miejską Komisję ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2019 r. 2.Analiza skali problemu i wielkości typu uzależnień w mieście. 3.Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji za 2019 r. 4.Sprawy różne.

Porządek obrad:

1. Usługi medyczne i profilaktyka zdrowotna, w tym rehabilitacja, w PZOZ Szpitalu Powiatowym w Ostródzie – analiza. Wizyta w szpitalu.
2. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2020 r.
3. Sprawy różne.

Porządek obrad:

1. Omówienie porządku obrad XXIV sesji Rady Miejskiej w Ostródzie, planowanej na dzień 27 stycznia 2020 r.
2. Sprawy różne.

Porządek obrad:

1. Godz. 12.00: 1.Omówienie porządku obrad XXIII sesji Rady Miejskiej w Ostródzie, planowanej na dzień 30 grudnia 2019 r.
2. Godz.13.00: 2.Podsumowanie pracy Komisji za 2019 r. – przygotowanie sprawozdania i opracowanie planu pracy na rok 2020.
3. Godz. 13:.45: 3.Profilaktyka zdrowotna w szkołach podstawowych – programy edukacyjne.
4. Godz. 14:45 4. Sprawy różne – Wizyta komisji na basenie.

Porządek obrad:

1. 12:30 – Omówienie porządku obrad XXII sesji Rady Miejskiej w Ostródzie.
2. 13:15 – Analiza projektu budżetu Miasta Ostróda na 2020 r. w zakresie działań pomocy społecznej, socjalnych organizacji pozarządowych – potrzeby, a ujęcie finansowe w budżecie; Sprawy różne.

Porządek obrad:

 1. Analiza sytuacji i działalności noclegowni i jadłodajni w Polskim Komitecie Pomocy Społecznej w Ostródzie w kontekście nadchodzącej zimy.
 2. Problem bezdomności na terenie miasta Ostróda.
 3. Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Analiza złożonych ofert na 2020 r. i tworzenia programu.
 4. Sprawy różne.

Porządek obrad:

1. Omówienie porządku obrad XVI sesji Rady Miejskiej w Ostródzie, planowanej na dzień 23.09.2019 r.
2. Wnioski do budżetu Miasta Ostróda na 2020 r.
3. Sprawy różne.

Porządek obrad:

1. Godz. 13.30 – Sytuacja socjalna środowisk kombatanckich i sybirackich oraz możliwość wsparcia przez samorząd miejski.
2. Godz. 14.15 – Informacja o realizacji budżetu miasta 2019 za I półrocze. – Wnioski do budżetu Miasta Ostróda na 2020 rok.
3. Godz. 15.00 – Omówienie porządku obrad XV sesji Rady Miejskiej w Ostródzie, planowanej na dzień 18.09.2019 r. – Sprawy różne.

Porządek obrad:

1. Omówienie porządku obrad XIV sesji Rady Miejskiej w Ostródzie, planowanej na dzień 5 lipca 2019 r., na godz. 13.00.
2. Działalność Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – analiza działań.
3. Spotkanie z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej w Ostródzie

Załączniki:

Porządek obrad:

 1. 11:.00 – Omówienie porządku obrad XIII sesji Rady Miejskiej w Ostródzie, planowanej na dzień 24 czerwca 2019 r. oraz omówienie raportu o stanie Gminy Miejskiej Ostróda za 2018 r.
 2. 12.45 – Usługa miejskiej komunikacji autobusowej przez Żeglugę Ostródzko – Elbląską, w ramach projektu „Zrównoważony transport miejski w Ostródzie” – analiza. – Standardy budowlane peronów – przestanków autobusowych do potrzeb osób z niepełnosprawnością i ich obsługi pasażerskiej w kontekście likwidacji bariery transportowej dla osób z niepełnosprawnościami i osób starszych. – Sprawa wozokilometrów.
 3. 13:30 – Wizyta w Żegludze Ostródzko – Elbląskiej w Ostródzie – zapoznanie się z nowym taborem autobusowym.

Załączniki:

Porządek obrad:

 1. Omówienie porządku obrad XI sesji Rady Miejskiej w Ostródzie, planowanej na dzień 29 maja 2019 r., na godz. 9.30.
 2. Stan projektu rewitalizacyjnego “Centrum Aktywności Rodzinnej”. Infrastruktura inwestycyjna i planowane działania aktywizacyjne i wsparcie uczestników oraz harmonogram ich realizacji. Wizyta na terenie rewitalizacji.

Załączniki:

Porządek obrad:

1. 12:00 Omówienie porządku obrad IX sesji Rady Miejskiej w Ostródzie, planowanej na dzień 26 kwietnia 2019 r.
2. 13:30 Ostródzka Karta Dużej Rodziny – realizacja programu przez gminę miejską.
3. Program Rodzina Plus – realizacja programu przez gminę miejską.
4. Karta Senior + (Wydział Oświaty i Spraw Społecznych).
5. Przygotowanie realizacji dorocznych obchodów XXII Warmińsko – Mazurskich Dni Rodziny w Gminie Miejskiej Ostróda.

Porządek obrad:

1. Godz.12.00 Omówienie porządku obrad VII sesji Rady Miejskiej w Ostródzie, planowanej na dzień 29 marca 2019 r.
2. Godz.13.15 Działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej: zadania własne, zasoby i programy, usługi opiekuńcze i świadczenia, projekty (kontynuacja posiedzenia)
3. 14.15 Remont i modernizacja miejskiego basenu w dostępności do osób z niepełnosprawnościami. Stan ex ante i ex post w dokumentacji inwestycji.

Porządek obrad:

1. 12.15 Omówienie porządku obrad VI sesji Rady Miejskiej, planowanej na dzień 26.02.2019 r.
2. 13.45 Zabezpieczenie usług medycznych i profilaktyka zdrowotna, w tym rehabilitacja w PZOZ Szpitalu Powiatowym w Ostródzie. Aktualna sytuacja rozwoju – wizyta w szpitalu.

Porządek obrad:

1. Omówienie porządku obrad V sesji Rady Miejskiej w Ostródzie, planowanej na dzień 16 stycznia 2019 r.
2. Działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej: zadania własne; zasoby, programy; usługi opiekuńcze i świadczenia; projekty.
3. Sprawy różne.

Załączniki:

Porządek obrad:

1. Omówienie porządku obrad IV sesji Rady Miejskiej w Ostródzie, zaplanowanej na dzień 28.12.2018r.

Porządek obrad:

1. Omówienie porządku obrad sesji Rady Miejskiej planowanej na dzień 17.12.2018 r.
2. Zatwierdzenie planu pracy Komisji na 2019 r.
3. Sprawy różne.

Porządek obrad:

1. Opracowanie planu pracy Komisji na 2019 rok.
2. Omówienie i analiza projektu budżetu Miasta Ostróda na 2019 rok.

DOŁĄCZ DO MNIE
NA FACEBOOKU

Obywatelski patrol fanpage

Sprawdź więcej